«در وصف مولا علی علیه‌السلام» سراینده: محمد امیری اردکانی   وِرْ‏دِ لُوْیِلْ مُ اِ هَرْ شَهْر و بِیابونْ، عَلی‌یِنْ   سِ کَویرِ دِلِ مُ نَمْ‌نَمِ بارونْ، عَلی‌یِنْ زَخْمَلِ