پيشگفتار مؤلف    اين كتاب با هدف كمك به علاقمندان بهداشت و درمان دام نگاشته شده است. بخش عمده اي از مطالب كتاب به كمك مطالعه كتابخانه اي جمع