عشقِلِ نه‌خوبن   عشقِل گذر و کیچه و بازار، نَه‌خوبِنهر عشقی که بوت عشقِ دل‌آزار، نَه‌خوبِن عشقی که وابوت عام و فراگیر و مجازییا سوژه‌ی دوربینَل و اَنظار،