به نام خدا‏ «شعرْ طنز گرونی» سروده‌یِ: محمد امیری اردکانی   بَعْد‏‏ ازْ دو سِه‏‏‏ ‏ماهْ‏‏‏‏‏ قَهْر و پَریشونی‌ و اَطْفاربی دینَهْ یِ‌کَمْ ضِیفَهْ اِ سرْ گِندِ خُ