کرونا سراینده: محمد امیری اردکانی آهایْ رَفیقِ هُمْ‌زَبونْ!   هِنْ کُرونا آفَتِ جونْ ویروسِ نَحْس و قَدَرِنْ    قاتِلِ نُسْلِ بَشَرِنْ پَخْشِ بُدَنْ اِ سالِ نُو   کُفَّه‌یِ