اشکِ فراق باز هَم روزِ جُمَه اَندَن و طاعَت مِینَم   وَصفِ گُلْ نَرگسِ گُلزارِ ولایَت مِینَم باز هَم روزِ جُمَه اَندَن و بای اَشکِ فراق   مِشِنَم