به نام خدا‏ « دَغَلْ‌کاریِ شُوْ» سروده‌یِ: محمد امیری اردکانی   تِشْکْ اَزْ نُوْ سَفَرُشْ کِرْدَن و شُوْ تارِ بُدَنْ   دِهْ اِ گِرْدابِ شُوِ تارْ گِرِفْتارِ بُدَنْ