«فصل انتخاب و امتحان» سراینده: محمد امیری اردکانی   ای خدای مهر و ماه و آسمان   خالقِ اندیشه و عشق و زبان نی «امیری» را کنون شوقِ