شاعرِ صَنعَت‌نشونْ‏   سَلام ای‏ کُهنَه‌اُسّای ْ‏ مِهرَبونُمسلام ای شاعِرِ صَنْعت‌نشونُم سَلام ای دوسِ خوبِ اَردکونیمعَلاقَم هِنِ اِ شِعْرِلْ تَ‌زْ جَوونیم دَ فَرقیش نی کِه نَقْدِن یا فُکاهیهَمَه‌یْ