ایمیل: amiriardakani@gmail.com

شماره تماس: 09171465523

آدرس: یاسوج، میدان ساعت، سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلوییه و بویراحمد، مدیریت ترویج و آموزش کشاورزی