شعر محلی “دغل کاری شو” به گویش اردکان فارس

به نام خدا‏ « دَغَلْ‌کاریِ شُوْ» سروده‌یِ: محمد امیری اردکانی  
تِشْکْ اَزْ نُوْ سَفَرُشْ کِرْدَن و شُوْ تارِ بُدَنْ

 دِهْ اِ گِرْدابِ شُوِ تارْ گِرِفْتارِ بُدَنْ

لَنْگ و تَعْطیلِ بُدَنْ حُجْرَه‌یِ تَدْبیر و تـلاشْ

 فارِغْ اَزْ هَمْهَمَهْ هَرْ کُیچَه وُ تالارِ بُدَنْ

شُوْپَرِکْ تَمْبَل و بَدْهِیْکَل و شُوْکورِ تو غارْ

 اِ تو تاریکیِ شُوْ اَنْدَنِ دَرْ هارِ بُدَنْ

بُی بُلُشْ کِرْدَنِ جُیْ بُلْبُل و باوِرشِ بُدَنْ

 که هِسُشْ مُرْغِ غَزَلْ‌خونِ چَمَنْزارِ بُدَنْ

یَه‌دَمونْ پِلْکَلِ سَنْگینِ چُپونْ اَنْدَنِ یَکْ

 وَقْتِ بُزْ بُرْدَن و بُزْ خَرْدَنِ کَفْتارِ بُدَنْ

جُیْجَه وُ باری و دُیْگون و خُروسِلْ تو کُلَهْ

 کُت و رُی سَهْمِ رُوَه‌یْ پوزَه وُ مَکّارِ بُدَنْ

خَنه‌دارِنْ کِه یِهْ مِرْدِکْ بَد و بَدْنوم و نَپاکْ

 ای شُوَلْ خُشْ بُنَه‌پُیْ کُیچَه وُ بازارِ بُدَنْ

مُمْ شنُفْتَنْ که پَرَنْدوشْنَهْ هَمونْ مِردِ نَپاکْ

 نِصْفِ‌ شُوْ رَفْتَن و خُشْ داخِلِ اَمْبارِ بُدَنْ

ای شُوَلْ، شَسَن و پُکْ زِیْدَنُ سرْ حُقَّه وُ دُیدْ

 پیشَه‌یِ مِرْدِیَلِ هَرْزَه وُ بی‌عارِ بُدَنْ

بَسْکهْ مُعْتادْ پُکُشْ زِیْدَنِ سرْ شُوْ تا سَحَرْ

 تَشِ مَنْقَلْ دَ اِ بُنْ سُخْتَن و پیوارِ بُدَنْ

او زِنِه‌یْ هَرْگَلی و هَرْزَه وُ بَدْنومِ مَحَلْ

 ای شُوَلْ دِلْبَرِ دُرْدونَه‌یِ دِهْیارِ بُدَنْ

او سُفوری که اِ صُبْ شُسْتَش و رُفْتَشْ تا پَسینْ

 سَرِ شُوْ آسی و دَرْمونْدَه و تُوْدارِ بُدَنْ

او فَقیری که اِ دَسْ‌تَنْگی خُشُشْ زِیْدَنِ دارْ

 تازِهْ سَهْمُشْ دو سهْ گَزْ کُهْنَه‌یِ چِلْوارِ بُدَنْ

اِیْ رَفیقَلْ! به خُدا راحَت و بی‌پَردَه مِگَمْ:

 که اِ تاریکیِ شُوْ حالِ مُ هَمْ زارِ بُدَنْ

ایقَدَرْ سَرْدِن و تاریک و درازِنْ ای شُوَلْ

 که اِ تِیْ دِلْ مُ یِهْ‌تَلْ غُصّهْ تِلَمْبارِ بُدَنْ

دِیَهْ نیسُمْ مُ اِ سَرْ هوش و اِ جِسْمُمْ مُ هِریمْ

 بَسکِهْ هِیْ روز و شُوَلْ اَنْدَن و تِکْرارِ بُدَنْ 

لَحْظه‌یِلْ آخَریِ عُمْرِ مُ اَنْدَنْ رَسِدَنْ

 هَمَه‌یِ دار و نَدارِ مُ اِ سرْ دارِ بُدَنْ

سَخْت و دِلْگیرِ بُدَنْ شُوْ دِیَهْ، اِیْ تِشْکِ اُمیدْ!

 اِ دَرُوْ! وِلْ کُ بِیُوْ! مُوْقَیِ ایثارِ بُدَنْ

اِ دَرُوْ تِشْکِ سَفَرْکِردهْ اِ تاریکیِ شُوْ

 که دَغَلْ‌کاریِ شُوْ بی‌حَد و بِسْیارِ بُدَنْ

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *