شعر محلی “مولا علی(ع)” به گویش اردکان فارس

جهت دانلود فاصل صوتی از طریق گزینه سه نقطه باکس بالا اقدام کنید.

«در وصف مولا علی علیه‌السلام» سراینده: محمد امیری اردکانی  
وِرْ‏دِ لُوْیِلْ مُ اِ هَرْ شَهْر و بِیابونْ، عَلی‌یِنْ

 سِ کَویرِ دِلِ مُ نَمْ‌نَمِ بارونْ، عَلی‌یِنْ

زَخْمَلِ دِلْ‌‌مِ بُدَنْ کُهْنَه و بَدْخیم و گَوالْ

 سِ اي زَخْمَلْ‌ به خدا مَرْهَم و دَرْمونْ، عَلی‌یِنْ

طِفْلِ نازی کِه اِ گیرْ اَنْدَنِ داخِلْ کَعْبَهْ

 بَعْدِ نُهْ‌ماهَگی و لَحْظَه‌یِ زُیْمونْ، عَلی‌یِنْ

هِنْ حَدیثی اِ پیُمْبَرْ کِه شِ مَرْدُمْ گُفْتَنْ:

 اَوَّل و آخِر و هَمْ ظاهِر و پِنْهونْ، عَلی‌یِنْ

تو اِگَرْ تِسْکا نَظَرْ بِیْنِه اِ دَرْیایِ اَدَبْ

 توو اي دَرْیایِ اَدیبونَه، مَلَحْبونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه هِنْ خُطْبه‌یَلُشْ اَزْ نَظَرِ عِرْفانی

 اِ لِطافِتْ گُل و پُرباریِ زیْتونْ، عَلی‌یِنْ

خُطبَه‌خونی کِه هَمه‌یْ خُطْبه‌یَلُشْ مِثْ عَسَلِنْ

 یا بِرابرْ شَکَر و قَنْد توو قَنْدونْ، عَلی‌یِنْ

شَهْرِ عِلْم و اَدَب و فَضْل و فَضیلَتْ نَبی‌یِنْ

 سِ اي شَهرِ نَبَوی، رَهْرُو و دالونْ، عَلی‌یِنْ

توو غدیرُشْ گُ پَیُمْبَرْ اِسِ مَرْدُمْ کِه: بِه‌حَقْ

 بَعْدِ مَرْگُمْ وَلی و صاحِبِ فَرْمونْ، عَلی‌یِنْ

مُسْتَحَقّی کِه وابي حَقّ و حُقوقُشْ دَرْ دَمْ

 اِ توو اِیْوونِ بَنی‌ساعِدَه کِتْمونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه مَحْرومِ بي اَزْ تَخْتِ خَلافت اَوَّلْ

 اِسِ بُغْضِ عَمَر و کینَه‌یِ عُثْمونْ، عَلی‌یِنْ

بانی و حامِیِ مَکْتِبْ نَبَویْ، اَحَمَدْ بي

 اِ توو مَکْتِبْ عَلَویْ، سِلْسِلِه‌جُمْبونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه هِی خُینِ دِلُشْ خَرْدِ سِ مَکْتِبْ عَلَوی

 کِه اي مَکْتَبْ وابو آخِرْ پُر و پِیمونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه هِنْ ذَرَّه اِ لُطْف و نَظَرُشْ نورانی

 یا اِ یُمْنِ قَدَمُشْ لَعْلِ بَدَخْشونْ، عَلی‌یِنْ

او کَریمی کِه اِ سرْ لُطْف و کَرَمْ، وَقْتِ رُکوع

 بَخْشِدَشْ حَلْقَه‌یِ پُرمِهْر و دِرَخْشونْ، عَلی‌یِنْ

چاره‌سازِ زِنیِلْ بی‌سَر و سامون و فَقیرْ

 سَروَرارِ بچِیِلْ گُسْنَه‌ وُ بی‌نونْ، عَلی‌یِنْ

او اِمامی کِه سِ خَرْدِنْ خُ مُخالِفْ بي بَرِنْ

 اِ سَرِ سُفْرَهْ بَجُزْ نون و نَمَکْدونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه موري هَمِ لُطْفُشْ اُو و دونُشْ کِرْدَنْ

 بی‌نیاز اَزْ کَرَم و لُطْفِ سُلِیْمونْ، عَلی‌یِنْ

او دِلیری کِه سِ ایثار و شهادَتْ‌طَلَبیشْ

 نَبی هَرگِزْ اِ سَرِ صَحْنَه گُریزونْ، عَلی‌یِنْ

اِ توو بَدْر و اُحُد و خَنْدَق و اَحْزاب و حُنِیْن

 قَهرَمونی کِه گُذَشْتَنْ اِ سَر و جونْ، عَلی‌یِنْ

اِ توو تَنْگِه‌یْ اُحُد و وَقْتِ شِکَسْتِ لَشْکَر

 یِکِّه‌تازی کِه بُدَن یِکَّه اِ مِیْدونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه در قَعْلَه‌ ش ِ بُن کَنْدِنِ غَزْوَه‌یْ خِیْبَر

 اِ مُقابِلْ او هَمَه‌یْ لَشْکَر و دَرْبونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه مِثْ شیر، بَچِه‌یْ عَبدُوَدُشْ زِیْدَنِ گِلْ

 پیشِ چِشِلْ او هَمَه‌یْ دُشْمَنِ مَلْعونْ، عَلی‌یِنْ

ناخَلَفْ وَقتی تُفُشْ رِفْتِ توو رُیْ نورانیشْ

 وُیْ کِه پُشْتُشْ کِ اِ وَسْواسَلِ شِیطونْ، عَلی‌یِنْ

شیرمِردی کِه با اِغماض و گُذَشْتُشْ، بی‌شَکْ

 وابي اونْ ناخَلَفَ‌مْ واق و پَریشونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه بُرگِلْ‌شِ تو یَکْ بي اِ مُقابِلْ ظالِم

 پیشِ مَظْلوم، وَلی خوش‌رُی و خَنْدونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه نامَه‌شْ اِ سِ مالِکْ وابُدَنْ اُلگویی

 اِسِ هَرْ حاکِم و فَرْمونْدَه و سُلْطونْ، عَلی‌یِنْ

او دِلیری کِه با خُفْتِنْ‌ْشِ تو جُیْ پِیْغَمْبَرْ

 وابي اُلگو اِسِ هَرْ مِرْدِ مُسَلْمونْ، عَلی‌یِنْ

توو او شُوْ خُوف و خَطَرْ، وُیْ کِه مُقابِلْ دُشْمَنْ

 رَجَزُشْ خونْدَنِ بُیْ خَنْجَرِ عُرْیونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه هِنْ قِصّه‌یِ عِشْقِ خُش و زَهْرا، دَرْسی

 اِسِ هَرْ عاشِقِ دِلْ‌سُخْته‌یِ مَجْنونْ، عَلی‌یِنْ

او عَزیزی کِه نَبُرْدُشْ سَرِ زیرِ بِیْعَتْ

 با وجودی کِه شُنَفتُش بَد و دُشْمونْ، عَلی‌یِنْ

مِرْدِ دَسْ‌بَسَّه کِه بي شاهِدِ نالِه‌یْ زَهْرا

 بِیْنِ دیوار و دَرِ سُخْتَه‌یِ دُوغونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه پِنْهون و غَریبونَه اِ شُوْ غُسْلُشْ دا

 اِ جَسِدْ پاک و وَرَمْ‌کِرْدِه وُ گُلْگونْ، عَلی‌یِنْ

او وَفادار و نَجیبی کِه اِ تاریکیِ شُوْ

 تَخْتِ تابوتِ عَیالُشْ نا اِ سرْ شونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه حَمُلُشْ کِ او تابوتِ گُلِ یاسِ کَبود

 بُیْ حُسین و حَسَن و بوذَر و سَلْمونْ، عَلی‌یِنْ

تَنِ زَهرا، گُل و قَبْرُشْ مَثَلِ گُلْدونْ بي

 وُیْ کِه بُیْ گِیْرَهْ گُلُشْ نا اِ توو گُلْدونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه شُوْیَلْ اِ سَرِ غُصِّه‌یِ رَفْتِنْ زَهرا

 هِیْ مُخونْدُشْ اِسِ خُشْ نُوْحَه‌یِ هِجْرونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه نَخْلَلْ بُدِسِنْ شاهِدِ رازِلْ شُوَلُشْ

 دُور و وِرْ کوفَه، غَریبونَه وُ لَرزونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه سرْ غُصَّه، شُوَلْ دَرْدِ دِلُشْ گُفْتَشِ چاه

 بُیْ او چِشِلْ تَر و بُیْ اَشْکَلِ غَلْتونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه اَز خُوفِ خُدا وَقْتِ عِبادَتْ کِرْدَن

 بي عَرَقْ‌کِرْدَه وُ غَشْ‌کِرْدَه وُ گِریونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه بي غَرقِ توو مِحْرابِ عِبادَتْ شُو وُ روز

 شوو گُ نی اَهْلِ نمازْ اَزْ سَرِ بُهْتونْ، عَلی‌یِنْ

وُیْ کِه بیدُشْ خَوَرْ از نَقْشَه‌یِ اِبْنِ مُلْجَمْ

  وَلی بازَمْ رَ اِ مِحْرابْ، شتابونْ، عَلی‌یِنْ

او شهیدی کِه اِسیشْ گِیْرَه وُ زاری مِیْنَمْ

 مُ اِبُیْ دِلْ پُر و غَمْ‌زِیْدَه وُ مَحْزونْ، عَلی‌یِنْ

به عَلی! وُیْ کِه دِلُمْ بَسَّنِ فَضْل و کَرَمُشْ

 کِه نِبَمْ عاصی و سَرْگَشْتَه وُ وِیْلونْ، عَلی‌یِنْ

او کَریمی کِه ا صَحْنِ حَرَمُشْ سَرْ مِیْزَمْ

 کِه هادِتْ مُرْغِ دِلُمْ، هِیْ اُو و هِیْ دونْ، عَلی‌یِنْ

اِگه یِکْ‌لَحْظَه مُ فُرْصَتْ بَتِ گیرُمْ بِه خُدا

 وُیْ کِه جونُمْ مُ اِسیشْ مِیْنَمِ قُرْبونْ، عَلی‌یِنْ

اِفْتِخارِ تو اي روزَلْ اِگه هِنْ مال‌ومَنالْ

 اِفْتِخارِ مُ اِ هَرْ لَحْظَه وُ دُورونْ، عَلی‌یِنْ

او شَفیعی کِه اِ خُشْ مِسْکا وابَمْ روزِ جَزا

 اِ سَرِ سَفْرَه‌یِ عَفْوُشْ مُ یِ مِهْمونْ، عَلی‌یِنْ

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *