شعر محلی “خاصه ترین مونس” به گویش اردکان فارس

جهت دانلود فاصل صوتی از طریق گزینه سه نقطه باکس بالا اقدام کنید.

خاصَه‌تَرینْ مونِس سروده‌یِ: محمد امیری اردکانی
اِیْ هَمَه‌یِ دار و نَدارُمْ رِضا!

 خاصَه‌تَرینْ مونِس و یارُمْ، رِضا!

خاکِ دِلُمْ تِشْنَه وُ خُشْکِنْ، وَلی

 تُسِه اِسیشْ اُوْرِ بَهارُمْ، رِضا!

شُوقِ دِلُمْ هِنْ که نمِکْ مَطْبَخُتْ

 هِنْ اِ توو هَرْ شوم و نَهارُمْ، رِضا!

لُطْف و عِنایَتْ کُ تو اِیْ شاهِ طوسْ

 وُیْسَمِ سرْ قول و قَرارُمْ، رِضا!

خُتْ هادِهْ توفیقْ که دِلْ وَرْکَنَمْ

 هَمْ اِ خُم و هَمْ کَس و کارُمْ، رِضا!

هَمْ خُمِ قَرْبونِ مرامُتْ مِشَمْ

 هَمْ پُس و هَمْ دُفتِ توو وارُمْ، رِضا!

بُیْ تو که بَمْ حال و حُبابُمْ خَشِنْ

 مِحْنَت و غَمْ نی دَ اِ بارُمْ، رِضا!

بی تو هَمَشْ حال و حُبابُمْ بَدِنْ

 تیشَه‌یِ غَمْ خَرْدَنِ دارُمْ، رِضا!

هَمْ اِ توو لَحْظِه‌یْ بَدِ دادُمْ بِرَسْ

 هَمْ اِ توو روزلْ خَش و خارُمْ، رِضا!

اَنْدَنِ پابوسِ تو هِنْ بِهْتَرینْ

 خاطِرِه وُ گَشْت و گُذارُمْ، رِضا!

لَحظَه‌یِ شَهْسِنْ توو رَواقِلْ تو هِنْ

 لَحْظَه‌یِ شیرینِ قَرارُمْ، رِضا!

بُیْ خُ مِگَمْ لَحظَه‌یِ جونْ کَنْدَنُمْ

 کی مَتِ سَرْوَقْت و دِیارُمْ؟ رِضا!

Boy xo megam lahza-ye jun kandanom

 Ki mat-e sarvaqt-o deyãrom? rezã

شُوْ که سَرُمْ مِنْسَمِ گِلْ، ناگَهونْ

 تِرْسِ مَزارُمْ مَتِ لارُمْ، رِضا!

خُتْ وابَ حاضِرْ که پِرَهْکُمْ نَشوتْ

 وَقتی‌که مِنْسِنْ‌مِ مزارُمْ، رِضا!

خُتْ وابَ ضامِنْ مُ اِ روزِ حِسابْ

 وَقتی گُنایِلْ‌مِنِ بارُمْ، رِضا!

خَشْکَه قِیامَتْ که مُ بَریوزِ سَمْ

 وُیْسِهْ تا آخَرْ اِ کِنارُمْ، رِضا!

 

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *