شعر محلی “باور نک جونم” به گویش اردکان فارس

جهت دانلود فاصل صوتی از طریق گزینه سه نقطه باکس بالا اقدام کنید.

باوَر نَکُ جونُم! سراینده: محمد امیری اردکانی
اصلاً دََ ئی روزَلْ خَوَر از جُور و جَفا نی

 هیجُیْ وَطَنُمْ جُزْ اَدَب و مِهر و صَفا نی

لَفْ خَرْدَن و سَرْریزِ بُدَنْ ظَرْفَلِ اِخْلاصْ

 اَصْلاً خَوَر از شِیطَنَت و رَنْگ و رِیا نی

شِیطونِ توو کِشْوَرْ دَ سَرُشْ خَرْدَنِ سرْ سَنْگْ

 حَتی یِ قَلَمْ کارِ بَد و زِشْت و زَنا نی

کاسِبَلِ ما جُمْلِهْ هِسِنْ مُنْصِف و مُخْلِصْ

 سرْ لُوْشو به‌جُزْ ذِکْر و به‌جُزْ یادِ خُدا نی

باوَرْ کُ خَریدَمْ که مِشَمْ هِیْ اِ تو گوشُمْ  

 جُزْ حَرفِ خَش وُ ذِکْرَلِ «لاحُولَ وَلا» نی

انگیزَه‌یِ مَسئولَلِ ما عِشْقِن و خِذْمَتْ

  سَرمایَهْ‌شو جُزْ خِذْمَتِ قِشرِ فُقَرا نی

تآسیسِ «سِفارت» اِ سِ تَرویجِ اُصولِنْ

 جُیْ خُفْتَن وُ گَشْتِنْ پُس و دُفتِلْ سُفَرا نی

اَغلِبْ ئی وکیل‌ِلْ مو هِسِنْ فِرز و سُخَنْدونْ

 بِهْتَرْ اِ ئی مِرْدَلْ دَ خَطیبَ‌الخُطَبا نی

اَزْ بَسْکه هِسِنْ ناز و سُخَندونْ و سُخَنرون

 گُفتارِ خَطیبَمْ دَ اِ مَحْضِرشو رَسا نی

بیچارَهْ نِمایَنْدِه‌یِ ما خوبِن و صَادِق

 دَرْ فِکْرِ گُذَرْ کِرْدَن و زِیدِنْ خُشِ جا نی

اَزْ بَسْکه سَوادُشْ هِن و مَغْزُشْ پُرِ عِلْمِنْ

 نومُشْ وابُدَنْ دُکتُر و نومُشْ دَ «عَطا» نی

یِکْ‌دُورُهْ خُشُشْ وَقْفِ خُدا کِردَن و مَردُمْ

 دَرْبَنْدِ زَر و زیوَر و دَرْبَنْدِ طلا نی

اَزْ بَسْکه دِلُشْ بَسَّنِ فَردایِ قِیامَتْ

 دَرْبَنْدِ ئی دُنْیا و ئی روزِلْ گُذَرا نی

بیچارَهْ اِ مِجْلِسْ اِگَه نیسُشْ گَپْ و گُفتی

 چون خیلی نَجیبِنْ، اِ تو فِکْرِ خُش و ما نی

 مِرْدِ عَمَلِنْ دُکْتُرِ و خوش‌خُلْقِن و خُوش‌قُولْ

 حَرْفُشْ بُلُف و اُشْتُلُم و پَرْت و پَلا نی

 سَرْسَخْتی و سَنگینی و آروم و قَرارُشْ

 کَمْتَرْ اِ عَلَم‌ْکوه و دَماوَنْد و دَنا نی

هِنْ بَخْشِ کَشاوَرْزِیِ ما عالی و بی‌عِیبْ

 دَرْگیرِ سِیاستْ غَلَط و اُفْتِ بَها نی

پَخْشِنْ اِ توو کِشْوَرْ هَمه‌جا تُخْمِ عِدالَتْ

 بی‌شَکْ دِیَه هَرْگِزْ خَوَر از شاه و گَدا نی

دَرْگاهِ قَضاوَتْ دِیَه نی جُیْ زَد و بَنْدَلْ

 جُیْ تُحْفَه وُ جُیْ رُشوَهْ اِ سرْ میزِ قَضا نی

وِجدانِ وَکیلِلْ که هِسِنْ قابِل و لایِقْ

 اَندازِه‌یِ یِکْ مُی اِ دِیانُتْ‌شوو جُدا نی

اِمْسالْ مِگِنْ نِرْخِ تَورُّم دِیه صِفْرِنْ

 مِنْ‌بَعْدْ، نُمودارَلِ ما سَربِه‌هَوا نی

بانْکَلْ دَ مِدِنْ قَرْضَلِ آسون و فَراوونْ 

 قَرْضِلْ‌شو دَ کَم‌سودِن و مِصْداقِ رُبا نی

خُمْ دوشْنَه مِ خُوْ دی که دُلارْ اَنْدَنِ دومِنْ

 آذوقَه فَراوونِن و کَمْبودِ غَذا نی

آذوقَه وُ نِعْمَتْ وابُدَنْ بَسْکَه فَراوونْ

 هَرْ خونَه که سَرْ مِی‌زِه بِه‌جُزْ شُوق و رِضا نی

شُویَل که سَرُمْ مِنْسَمِ گِلْ بَسْکَه هِسَمْ سیر

 کارِ مُ بِه‌جُزْ خُرّوپُف و گُرْدَه‌وِلا نی

اُوْضاعِ «سَلامَتْ» که اِ بُنْ خوبِن و عالی

 اَصلاً خَوَر از سِکْتَه وُ سَنْکوپ و کُما نی

اَزْ کارِ طَبیبَلْ چِه بِگَمْ، بَسْکه دَقیقِنْ

 اَندازَه‌یِ یِکْ دونِه‌یِ جُوْ، سَهو و خطا نی

اَنْدَنْ کُرونا هَر جا کِه مِرْخِنْ سَگ و خُفّاشْ

 باور کُ عَزیزُم اِ توو ایرانْ کُرونا نی

صَدْ شُکْر که صِیدَمْ دَ گِرُفْتَنْ سَر و سامون

 حَتی خَور از صِیدِ بُی و دال و قَلا نی

صَحْرا و طَبیعَتْ وابُدَنْ بی‌غَل و بی‌غَشْ

 آلودَگی و گَرد و غبارَم اِ فَضا نی

هَمْ جَنْگَل و هَم مَرتَعِ ما اَمْنِن و آرومْ

 حَتی اِ تو جَنگَلْ خَوَر از رازِ بَقا نی

اَز بَسْکَه عَلَفْ سُوزِن و پُرْپُشْتِن و تُرتِن   

 بِینِ گَلَه‌یَلْ کَهْرَه‌یَ لِزْگ و مَچَرا نی

گِرْدِ چَمَنِ وُرْد و بُهونِلْ پُر و پِیمونْ

 جُز شِهنِه‌یِ اَسپِلْ کَهَر و مارَه‌یِ گا نی

ثِرْوتْ پُس و دُفْتَلْ دِیَه اَصلاً نًه‌مَلاکِنْ

 چونْ بِهْتَرِ عِشْق و هَنَر و شَرْم و حَیا نی

بِینِ زِنِه وُ شُیْ دِیَه نی هِی چَکَ و چونَه

 سَرمایَه‌‌شو جُزْ حالِ خَش و عَهْد و وَفا نی

بیچارَه زِنَمْ دِلْ‌شِ مُ خَشْ کِردَن و نومُمْ

 دَرْ حَقِّ مُ کارُشْ دِیَه جُزْ ذِکر و دُعا نی

اَزْ بَسْکَه گِرِفتارِن و دَر فِکْرِ عَیالِن

 دَرْبَنْدِ دَماغ و عَمَل و رَنْگ و حَنا نی

عِشْقِ بِچِیِلْ ما کُت و رُیْ عِشْقَلِ پاکِنْ

 عِشْقِ زَری و نَرْگِس و نَسرین و نِدا نی

کُهْ هَمْ که مِشِنْ شَکْ نَکُ بِرْ کِرْدَنِ تِشْ‌شو

 هَرْگِزْ اِ سِ لُوْ زِیدَنِ بافور و دُوا نی

وِرْ مجلِسِ گَرمِ بِچِیِلْ ما دَ ئی روزَلْ

 حَتّی یِ دَُمونْ سیخ و تَش و حُقّه اِ پا نی

باوَر نَکُ جونُم! تو ئی شِعْرَلْ که مِ‌سیتْ گَفْتْ

 چونْ گُفْتَه‌یَلُمْ دَرخورِ و دَر شآنِ شُما نی

بِس‌تِنْ دَ «امیری» مَزِ هِی گوشَه اِ مَردُمْ

 چونْ گُفْتَن و زِیدِنْ ئی هَمَیْ گوشَه رَوا نی

نظری بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *